Regulamin

Regulamin Serwisu

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego działający pod adresem internetowym (domeną) www.slowfoodlife.com

1. Definicje:

1.1. Serwis – strona internetowa prowadzona pod adresem internetowym (domena) www.slowfoodlife.com będącą własnością COSMO HEALTH LTD z siedzibą w Unit 4 Enterprise Court Farfield Park , Rotherham South Yorkshire S63 5DB UNITED KINGDOM, Company Number 9664326 , za pośrednictwem której świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, Usługi na rzecz jej Użytkowników .

1.2.Administrator – Właściciel Serwisu lub podmiot na podstawie umowy zawartej z Właścicielem Serwisu posiada prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnionymi za pośrednictwem Serwisu określony w niniejszym Regulaminie.

1.3. Regulamin – niniejszy dokument określający wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i obowiązki Użytkowników , Właściciela Serwisu oraz Administratora

1.4. Użytkownik – osoba będąca pełnoletnim konsumentem posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zaakceptował niniejszy Regulamin.

1.5 Usługa – odpłatne lub nieodpłatne świadczenie Właściciela serwisu na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

1.6 Usługa odpłatna – jest to świadczenie Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu poprzez quiz metaboliczny.

1,7 Usługa nieodpłatna – są to wszelkie świadczenia Właściciela serwisu na rzez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, inne niż odpłatne usługi

1.8. Materiały – każda treść zamieszczana w Serwisie przez Administratora, w szczególności w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik, map.

1.9 Quiz metaboliczny– składa się z 48 pytań; wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru. Założeniem quizu jest zweryfikowanie codziennych wyborów żywieniowych i reakcji organizmu Użytkownika na poszczególne składniki odżywcze. Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania uzyskuję się wynik, który wskazuję określony w Serwisie typ metaboliczny. Ponadto zgodnie z uzyskanym wynikiem, Użytkownik otrzymuje zalecenia żywieniowe.

1.10 Właściciel serwisu – COSMO HEALTH LTD z siedzibą w Unit 4 Enterprise Court Farfield Park , Rotherham South Yorkshire S63 5DB UNITED KINGDOM, Company Number 9664326

1.11 Przelew elektroniczny – dokonanie płatności elektronicznej przez Użytkownika z rachunku (konta internetowego) bankowego on-line, za pośrednictwem systemu płatności on-line.

1.12 Przelew bankowy – płatność dokonana przez Użytkownika w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarnie lub na poczcie.

1.13 System płatności– dokonanie płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisów działających pod adresem internetowym (domeną) www.transferuj.pl lub www.paypal.com, lub www.dotpay.pl (będący dalej operatorami płatności)

2. Postanowienia ogólne.

2.1 Odwiedzenie Serwisu oznacza akceptację warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Do korzystania z serwisu uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy.

2.3 Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do promocji, które są regulowane odrębnym regulaminem, umieszczonym w Serwisie.

2.4 Podmiot który na podstawie umowy zawartej z Właścicielem Serwisu posiada prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnionymi za pośrednictwem Serwisu, którym jest Centrum Promocji Zdrowia „Herbacell” Dr Grażyna Pająk, z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju, ul. Szkolna 37, NIP: 638-000-30-53.

3. Techniczne warunki świadczenia usług.

3.1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie urządzenia które:

a) jest połączone z siecią internet,

b) posiada sprawnie działającą przeglądarkę internetową umożliwiającą dostęp do zasobów WWW z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies.

3.2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podmioty, które świadczą usługi związane z kontem e-mail( poczty elektronicznej) podanym przez Użytkownika, przy korzystaniu z Usług .

4. Prawa i Obowiązki

4.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

4.2 Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,

4.3 Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się z korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Administratora, Właściciela Serwisu lub innych Użytkowników.

4.4 Użytkownik uprawniony jest do korzystania, wyświetlania oraz wykorzystywać materiały umieszczonych w Serwisie jedynie do użytku osobistego (niekomercyjnego).

4.5 Serwis i jego zawartość są chronione prawem autorskim Właściciela Serwisu , licencjodawców , producentów, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

4.6 Nikt nie ma prawa do modyfikowania, kopiowania, dystrybucji, przekazywania, wyświetlania, przesyłania, przedrukowywania, sublicencjonowania, tworzenia zbiorczych prac z Materiałów, a ponadto odsyłania i sprzedaży Materiałów.

4.7 Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia umieszczonych w Serwisie komentarzy, których treść uzna za szkodliwą dla Serwisu, Właściciela Serwisu, Użytkowników lub osób trzecich.

4.8 W przypadku umieszczenia komentarza zawierającego w sobie treści bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z przepisami prawa, propagujące przemoc, nienawiść, naruszające normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania lub usunięcia komentarza Użytkownika.

5. Dane osobowe użytkowników serwisu.

5.1 Akceptacja warunków opisanych w niniejszym Regulaminie oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie jego danych osobowych przez Administratora wyłącznie dla celu i w zakresie realizacji usługi.

5.2. Administratorem danych osobowych jest Administrator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

5.3 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.4 Dane osobowe po wykonaniu Usługi są usuwane z Serwisu.

6. Oferta i Cena

6.1. Materiały i Usługa nieodpłatna umieszczone w Serwisie nie stanowią oferty, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6.2 Usługa odpłatna stanowi ofertę.

6.2. Wszystkie ceny usług odpłatnych zamieszczonych w Serwisie

a) podawane są w złotych polskich,

b) nie zawierają podatku VAT( przy każdym zamówieniu ( określone w punkcie 7 niniejszego Regulaminu), stawka podatku VAT jest doliczana do ceny*)

c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

6.3 Cena podana przy każdej Usłudze odpłatnej jest wiążąca dla Użytkownika, z chwilą złożenia przez Użytkownika zamówienia.

6.5 Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen świadczonych usług odpłatnych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny usługi odpłatnej zamówionej przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Zamówienie usługi

7.1 Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi

7.2 Użytkownik nabywa Usługę odpłatną poprzez jej zamówienie.

W celu złożenia zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest dokonać:

a) wyboru usługi odpłatnej,

b) wyboru sposobu płatności.

7.3 Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik minimalnych wymagań technicznych opisanych w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu.

7.4 Do zamówienia za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej( Konto e-mail) oraz podanie go przed zamówieniem, w wyznaczonym miejscu w Serwisie

7.5 Użytkownik zamawiając, potwierdza, że przyjmuję ofertę zawarcia umowy o usługę odpłatną z Administratorem.

7.6 Administrator wysyła, za pośrednictwem poczty elektronicznej wynik Usługi odpłatnej.

7.7 Użytkownik, który ma zamiar skorzystać z odpłatnej usługi, przy zamówieniu może dokonać płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, lub przelewu elektronicznego, lub za pośrednictwem sms, lub kartą płatniczą w systemie płatności wskazanych w niniejszym Regulaminie.

7.8 Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu płatności na rachunek bankowy Administratora.

8. Postępowanie reklamacyjne.

8.1 Użytkownikom przysługuje prawo złożenia reklamacji.

8.2 Reklamację należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: help@slowfoodlife.com, bądź pisemnie na dane teleadresowe Właściciela Serwisu.

8.3 Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od przyjęcia zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że Właściciel Serwisu może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji, jak również gdy wynika, z nieznajomości prawa lub niniejszego Regulaminu.

9. Odpowiedzialność Administratora

9.1. Zasady dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych opisane w niniejszym Regulaminie dotyczą tylko Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych adresów internetowych (domen, stron WWW). Administrator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Właściciel Serwisu ponadto zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

9.2 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Materiałów do celów innych niż wskazane w Serwisie.

9.3 Materiały umieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny dodatkowy i poglądowy.

9.4 Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe utrudnienia lub brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, wynikające z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie Serwisu.

9.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych niezgodnie z celem działania Serwisu, wbrew prawu i innym działaniom zakazanym.

10. Materiały o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej zawarte w serwisie.

10.1. Informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane w Serwisie nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny, dodatkowy i poglądowy, zatem nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia jak i odżywiania; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem diety, leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia jak i odżywiania. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonej diety, leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez Użytkownika jako wskazanie, że taka dieta, lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla Użytkownika lub innych osób. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem diety, leczenia, jak i leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć działanie, zastosowanie oraz efekty uboczne.

11. Postanowienia Końcowe.

11.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak i ustawy właściwe dla sprzedaży konsumenckiej.

11.2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu internetowego proszę kierować na dane teleadresowe Właściciela serwisu.

11.3. Administrator zastrzega, że niniejszy Regulamin może ulec zmianie, za tygodniowym uprzedzeniem o jej wprowadzeniu.

11.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w Serwisie internetowym.

11.5. W przypadku zmiany Regulaminu, dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na warunki opisane w tym Regulaminie.

11.6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest Sąd Powszechny w Polsce właściwy według przepisów ogólnych.

11.7 Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Regulamin w wersji pdf do pobrania lub wydrukowania

kitchen G3 Coaching Slowbrary Sport Dgd Academy DRGRACE All
Portrait of woman suffering from cold having coffee in bed
REGENERACJA PO ŚWIĘTACH – ODZYSKAJ KONDYCJĘ NA SYLWESTRA
DR GRACE DLA WIETRZNEGO RADIO CHICAGO
Bread
CHLEB RYŻOWY – DOMOWA PIEKARNIA
yeast dough, eggs  and flour on wooden background
ZAKWAS RYŻOWY DO CHLEBA
TV Radio Video Press News COSMOAngie All
Portrait of woman suffering from cold having coffee in bed
REGENERACJA PO ŚWIĘTACH – ODZYSKAJ KONDYCJĘ NA SYLWESTRA
DR GRACE DLA WIETRZNEGO RADIO CHICAGO
Young businessman is feeling unwell after doing cocaine
Dieta bezglutenowa. Czy pszenica może uzależniać ?
Wywiad dla ekologia.pl
Bowl with Healthy canned Tuna fish salad ingredients : avocado, tomatoes and lime on rustic cutting board and dark background, top view
Dobre tłuszcze – tłuszcz nie tuczy
normy vs prawda
O MIQ Press Radio Test MIQ MIQ APP MIQ BOX All
Chicken green salad served on rustic table with pine nuts and oil dressing, top view
Metaboliczne IQ – Personalny metabolizm
Co z tym typem ?
miq
Typy metaboliczne
metabolic-iq-diet
SZKOŁA BARDZO WIECZOROWA
POLSKIE RADIO METABOLICZNE IQ
DIETA SZYTA NA MIARĘ
O GIQ Press Radio Test GIQ GIQ APP GIQ BOX All
Young businessman is feeling unwell after doing cocaine
Dieta bezglutenowa. Czy pszenica może uzależniać ?
Wywiad dla ekologia.pl
Gingerbread cookies on a table and Christmas lights on background
EKOAGENT – ŚWIĘTA BEZ GLUTENU
wheat
ZABÓJCZE ZIARNA – POLSKIE RADIO
O SIQ Products Miejsca Showfood.pl SIQ APP FOOD MATTERS All
people, junk food, diet, technology and unhealthy eating concept - close up of hands with smart phone and donuts counting calories and sitting at table at home
NIE LICZ KALORII POLICZ SKŁADNIKI KTÓRE CI NIE SŁUŻĄ
sale, shopping, consumerism and people concept - happy young woman with smartphone choosing and buying food in market
Food shopper assistant zawód przyszłości
clarity_range_1_retouched
Russell Hobbs Kolekcja Clarity czysty smak i wygląd
Design Photography Slow people Travels Places Art All
artisan-bakery
WIELKA SATYSFAKCJA – TRADYCYJNE PIECZYWO
JAK WYPIEKA SIĘ PRAWDZIWY CHLEB ?
beton-0
Beton architektoniczny/concraft
Ocean beach
EL SUENO – FILM O PRZYJAŹNI I AFIRMACJI ŻYCIA